ScienceCorner – „Miedzy biologią a fizyką – o kropkach kwantowych, białkach z kofaktorami redox oraz ich nanohybrydach”